Algemene Verkoopsvoorwaarden Samcon BVBA

Artikel 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Samcon BVBA met de opdrachtgever gesloten  overeenkomsten en op alle aanbiedingen van Samcon tot het sluiten van een overeenkomst met uitsluiting van  andersluidende voorwaarden vanwege de opdrachtgever.  
Artikel 2: De leveringstermijnen wordt bij benadering en zonder verbintenis vermeld. In geval van vertraging bij  de levering zal de klant de bestelling niet mogen herroepen, noch enige vergoeding ervoor mogen vorderen.  
Artikel 3: Bij gebreken aan aangetekend protest binnen de acht dagen na verzending, wordt de factuur geacht  integraal aanvaard te zijn. De facturen van Samcon zijn betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel  n de 8 dagen na factuurdatum, zonder afhouding om welke reden dan ook. Wissels worden door ons slechts  aanvaard mits aval door een Belgische bankinstelling zonder schuldvernieuwing.  
Bij niet betaling van de factuur op vervaldag begint van rechtswege en na vergeefse ingebrekestelling een  intrest te lopen van 10% per jaar, gerekend vanaf de factuurdatum tot de dag van de effectieve betaling; en  wordt de factuurschuld verhoogd met 10% met een minimum van € 150 en een maximum van € 2000, zelfs bij  toekenning van termijnen van respijt. Aanvaarding van gedeeltelijke betalingen of minnelijke voorstellen van  Samcon BVBA worden steeds gedaan zonder verzaking van deze clausule.  
De niet-betaling op de vervaldag van een enkele factuur doet de toegekende kortingen vervallen en maakt het  verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In dat  geval heeft Samcon het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvering van de opdracht te  weigeren, zonder dat dat enigszins aanleiding kan geven tot een schadevergoeding van welke aard ook.  
Artikel 4: Samcon behoudt de exclusieve eigendom van alle door haar geleverde Producten tot alle bedragen die  uit hoofde van de levering verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde  forfaitaire schadevergoeding, moratoire interesten en kosten, integraal betaald zijn. Bij niet-betaling heeft  Samcon het recht om het Product terug te nemen op kosten van de Klant.  
De klant kan derhalve op geen enkele wijze over de Producten beschikken die in toepassing van de vorige  alinea nog eigendom van Samcon zijn. Meer in het bijzonder mag hij ze niet aan derden in eigendom  overdragen of bezwaren met enige zekerheid. Evenmin mag hij ze bewerken, verwerken, verbruiken,  incorporeren in andere goederen of vermengen met andere goederen  
Artikel 5: eventuele klachten dienen binnen de acht dagen vanaf de dag van de levering en per aangetekend  schrijven aan Samcon (Gontrode Heirweg 178 te Melle) te worden toegestuurd. Na deze termijn zullen levering  en prijzen beschouwd worden als definitief aanvaard.  
Artikel 6: Samcon heeft het recht elke overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan uit te stellen:  
  •   Indien de klant in gebreke blijft een contractclausule te eerbiedigen of verbintenissen van andere  overeenkomsten na te komen  
  •   In geval van overmacht waardoor de uitvoering van de verbintenis verhinderd wordt  
In geval van verbreking van de overeenkomst ten laste van de klant, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn  bepaald op een forfaitair minimum bedrag van 30% van het totaalbedrag van de bestelling en dit zonder  afbreuk van het recht op bijkomende schadevergoeding in geval van hogere schade.  
Artikel 7: Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen zijn enkel de  rechtbanken van het rechtsgebied Gent en in het bijzonder de vrederechter van het kanton Merelbeke  bevoegd.